Danh sách văn bản pháp luật về GPMB Tìm kiếm: 
Danh sách văn bản
Stt Số/ký hiệu Loại văn bản Trích yếu Tệp văn bản
1 13/2003/QH11 Luật đất đai 2003 Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai. 33818_L13QH.DOC
2 197/2004/NĐ-CP Nghị định 197 Nghị định về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 13961_ND197CP.doc
3 69/2009/NĐ-CP Nghị định 69 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Nghi dinh 69_2009_ND-CP.doc
4 122/VSD Tài Liệu HDSD phần mềm Tài Liệu HDSD phần mềm quản lý bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng HDSD GPMB.pdf
5 14/2009/TT-BTNMT Thông tư số 14 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất TT14.doc