Bảng giá di dời mồ mả Tìm kiếm: 
Nhóm tính giá
Bảng giá chi tiết
Loại tính giá Đơn vị tính Giá/Đơn vị Nhóm
Mộ chưa đến thời gian cải táng (dưới 4 năm) Mộ 5.000.000 Giá di dời mồ mả
Mộ đất đến thời gian nhưng chưa cải táng Mộ 2.000.000 Giá di dời mồ mả
Mộ đã cải táng có chủ Mộ 1.000.000 Giá di dời mồ mả
Mộ đã cải táng không có chủ, không có tiểu Mộ 800.000 Giá di dời mồ mả
Mộ đã cải táng không có chủ, có tiểu Mộ 700.000 Giá di dời mồ mả
Trát tường dày 1.5 cm m2 30.000 Mộ xây thường