Danh mục giá hỗ trợ Tìm kiếm: 
Nhóm hỗ trợ
Bảng hỗ trợ chi tiết
Loại hỗ trợ Đơn vị tính Mức hỗ trợ Nhóm
Hỗ trợ chi phí vận chuyển VNĐ 1.000.000 Hỗ trợ, trợ cấp
Trợ cấp do phải di chuyển chỗ ở VNĐ 1.000.000 Hỗ trợ, trợ cấp
Hỗ trợ thuê nhà ở VNĐ 1.000.000 Hỗ trợ, trợ cấp
Các chính sách hỗ trợ, trợ cấp khác VNĐ 1.000.000 Hỗ trợ, trợ cấp