Danh mục các loại đất Tìm kiếm: 
Stt Tên loại đất Mô tả
1 Đất ở
2 Đất vườn
3 Đất nông nghiệp
4 Đất lâm nghiệp
5 Đất UBND xã quản lý